Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych art. 13 RODO

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE („RODO”) jest: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska z siedzibą w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15.
 2. Z administratorem danych osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: iod@karpacki.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska ul. Plac Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzania w celu realizacji operacji wynikających z przepisów prawa oraz szeregu ustaw nakładających na administratora obowiązki i zadania, których realizacja wymaga przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie będzie wynikało z przepisów prawa zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie dotyczących danych osobowych. Niezależnie od podstawy prawnej przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych Administrator gwarantuje, że Państwa dane są przetwarzane w minimalnym zakresie umożliwiającym realizację ściśle określonego celu.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów powierzenia mogą zostać osoby upoważnione przez Administratora, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty prowadzące działalność bankową, operatorzy pocztowi, kurierzy oraz obsługa informatyczna.
 5. Mając na uwadze powyższe przysługuje Państwu prawo do:
 • dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących
 • sprostowania danych osobowych w przypadku, gdy są nieprawidłowe, z zastrzeżeniem, ze skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmiana wyniku postępowania ani zmiana postanowień umowy w zakresie niezgodnym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
 • uzupełnienia danych osobowych, w przypadku gdy są niekompletne
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, tj. przechowywania danych osobowych w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UUE lub państwa członkowskiego 
 • wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych, z zastrzeżeniem, iż przysługuje ono wyłącznie w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu utrzymania celu operacji, a w pozostałym zakresie do wycofania zgody na przetwarzanie, na które zgoda została wyrażona.
 2. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 3. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 4. Ww. dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

Nasza strona internetowa używa plików cookie, tzw. „ciasteczek”. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do Państwa urządzenia (komputera, smartfona itp.). Stosujemy je wyłącznie dla Państwa wygody w celu lepszego dostosowania naszej witryny internetowej do Państwa indywidualnych potrzeb oraz w celach statystycznych. Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Info